Polityka Prywatności i RODO

This is Time for Sailing

Polityka prywatności

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest Szkoła żeglarstwa This is time for sailing – Dawid Gondek z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Bobrzańskiej 38, posiadająca NIP 8842738348, REGON 367737615, tel. +48 609 885 845, adres e-mail: office@titfs.com. Zwana dalej Administratorem.

2.Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę żeglarstwa This is time for sailing – Dawid Gondek, z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Bobrzańskiej 38 w celu:

-podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty,

-realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez Szkołę żeglarstwa This is time for sailing – Dawid Gondek

-dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,

-ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej, 

-marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.

3.Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy ze Szkołą żeglarstwa This is time for sailing.

4.Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: – w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, – w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, – w celach statystycznych.

5.Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoich danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. 

Jedyne dane, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany to pliki cookies (tzw. “ciasteczka”). 

Cookies („ciasteczka”) są to pojedyncze małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji z nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki Cookies używane na stronie www.titfs.com umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkowników. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania naszej witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na naszej witrynie.

Używamy plików Cookies: 

  • sesyjnych – pozostają one na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania, 
  • stałych – pozostają one na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika.Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawił się stosowny komunikat. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania naszego serwisu. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawazwiązane z przetwarzaniem danych osobowych: 

  •  prawo do wycofania zgody, 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane powyżej). 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokładał będzie starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Close Menu
Translate »